Rap Energo logo spol. s r.o.
Rap energo efen Rap energo skříň Rap energo pla Rap energo dva
Rap energo regulator Rap energo rozvodnice Rap energo stykač Rap energo kondenzátor


Dálkové řízení

Dálkové řízení účiníku u výroben elektrické energie

Energetický zákon  č. 211/2011 Sb, nařizuje provozovatelům výroben elektrické energie vybavit výrobny zařízením umožňujícím dálkové řízení účíniku, tzv. dispečerské řízení. Nutno podotknout, že do výroben elektrické energie nespadají jen fotovoltaické elektrárny, nebo solární parky, ale samozřejmě i bioplynové stanice, vodní nebo větrné elektrárny apod. Poslední termín daný výše uvedeným zákonem mělbýt do 30. června 2013, kdy měly být výrobny osazeny dispečerským řízením s výkonem přesahující Dálkové řízení 100kWp. Důvodem je minimalizace ztrát v přenosové soustavě, zvýšení efektivity přenosu výkonu a nutnost regulace napětí v místě připojení. Výrobna, která není osazena dálkovou regulací  P/Q a výměnou dat (dle pravidel PPDS) není provozuschopná. Proto může být opojena. Pro zpětné připojení si bude muset provozovatel dispečerské řízení pořídit. Avšak s tím, že bude přicházet o výrobu el. energie, kdy bude elektrárna odpojena a čekat na zhotovení dispečerského řízení.

A co vlastně je zmíněné dálkové dispečerské řízení?

Zjednodušeně řečeno jde o dálkové řízení výkonu, jak jalového, tak činného v požadovaných úrovních Eonu (ČEZu). Konkrétně u jalového výkonu je regulačních stupňů cos fí pět. Tj. -0,95,-0,97, 1,+0,97 a +0,95. Jak je z daných hodnot vidět, je tedy nutné osadit výrobnu el. energie vhodným kompenzačním zařízením, které si s těmito požadavky jednoduše poradí tak, aby umělo regulovat v kladném i záporném kvadrantu. Jelikož konvenční kompenzace nesplňuje nároky na dynamičnost regulace vzhledem k rychle měnícímu se osvitu a následné rychlé změně výkonu, je potřeba použít speciální hybridní kompenzační zařízení. Protože rozvaděče se většinou do stávajících nn rozvoden nevejdou, musí stát ve venkovním prostředí.  Z tohoto důvodu je nutné, již při návrhu tohoto zařízení, vhodně zvolit nejen umístění, ale brát v úvahu i nadmořskou výšku, vlhkost a teplotu okolí a v neposlední řadě řešit otázku topení/chlazení rozvaděče. K tomuto účelu bylo vyvinuto kompenzační zařízení firmy RaP Energo pod značením SKD, které splňuje výše uvedené požadavky, zajišťuje potřebnou dynamičnost regulace, spolehlivost a vysokou životnost celého systému dispečerského řízení.

Dálkové řízení

Při dodávce dispečerského řízení, je bohužel opomínána skutečnost, že i na výrobnu el. energie se vztahuje požadavek na dodržování účiníku v předepsaných hodnotách cos fí 0,95-1. Pokud se hodnota účiníku pohybuje mimo toto rozmezí, je provozovatel penalizován.Při dodávce dispečerského řízení musí být zohledněny parametry dané výrobny, které se v drtivé většině případů liší. Jsou převážně ovlivněny typem a množstvím střídačů, délkou vn kabelů a samozřejmě výkonem elektrárny. Tam, kde není dispečerské řízení zatím požadováno a instalováno, dochází ve většině případů k překompenzování sítě (zpětná dodávka do sítě) a následné penalizaci. Provozovatelé tuto penalizaci často z nevědomosti zbytečně platí, což zvyšuje celkové náklady na provoz výrobny. Cena za dodávku kapacitní energie do sítěje stanovena v současné době Energetickým úřadem na 440Kč/MVAr/h, což je navýšení oproti předcházejícím rokům o 10%. A je pravděpodobné, že tato částka se bude do budoucna opět zvyšovat.

Nabízíme komplexní řešení dané problematiky. 

Dálkové řízení

Realizace zakázky se skládá z několika kroků:

  • osobní návštěva, včetně technického návrhu a studie proveditelnosti
  • průvodní projektová dokumentace
  • výroba kompenzačního zařízení
  • montáž zařízení, včetně výkopových a betonářských prací
  • připojení a oživení 
  • zaškolení obsluhy a zkouška funkčnosti
  • servis záruční i pozáruční

Po vzájemné dohodě a nastavení servisních podmínek může být záruka na dodané zařízení celý životní cyklus tj. cca 20let..

Máte zájem o naše služby? Kontaktujte nás pomocí kontaktního formuláře